Algemene Voorwaarden

A. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met Crescendo Coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, alsmede op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

B. Bedrijfsomschrijving

Crescendo Coaching is opgericht door Helen Edwards, gevestigd te Brielle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24473540. Crescendo Coaching is een zelfstandig werkende praktijk voor wandelcoaching, training en begeleiding.

C. Definities

Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namens Crescendo Coaching, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training en begeleiding en aanverwante werkzaamheden.
2. Cliënt: Degene aan wie door de opdrachtnemer coaching/training/begeleiding verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.
3. Opdracht: De overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, krachtens welke werkzaamheden worden verricht.
4. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

D. Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en nodige zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.

E. Tariefstelling

Bij het eerste contact of uiterlijk voor aanvang van een opdracht, deelt opdrachtnemer de opdrachtgever mondeling of schriftelijk mede welke tarieven en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

F. Betalingsvoorwaarden

1. Facturen dienen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening onder vermelding van factuurnummer, tenzij anders overeengekomen.
2. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een in gebrekestelling, vanaf die vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd.

G. Duur en beëindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn.
2. Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in de offerte en na aanvaarding hiervan door opdrachtgever. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien beide partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgelopen termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

H. Annuleringsvoorwaarden

1. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
2. Bij annulering door opdrachtgever van individuele coaching of -begeleiding binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit wordt 100% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
3. Bij annulering door opdrachtgever van individuele coaching of -begeleiding binnen 72 uur voor aanvang van de betreffende activiteit wordt 50% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
4. Bij annulering door opdrachtgever van een zakelijke opdracht binnen één maand voor aanvang van de betreffende activiteit wordt 50% van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
5. Indien door overmacht van opdrachtnemer een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd. In overleg worden nieuwe data bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schade vergoeding.

I. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
4. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt.

J. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de activiteit of daarna.

K. Klachtenprocedure

1. Opdrachtnemer hanteert een klachtenregeling die voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg ofwel Wkkgz. Deze klachtenregeling is ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg, ID 8097.
2. Informeer eerst opdrachtnemer omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg.
3. Zowel opdrachtnemer als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
4. De 'formele' termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij opdrachtnemer.
5. Opdrachtnemer moet nu binnen 6 weken een onderbouwd oordeel geven over de klacht. Dit is de visie van opdrachtnemer op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen.
6. Deze termijn van 6 weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. Opdrachtnemer brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden.
7. Alleen wanneer cliënt en opdrachtnemer het hierover eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijv. als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen.
8. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ.
9. De onafhankelijke geschilleninstantie neemt het oordeel van opdrachtnemer mee in de behandeling. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

L. Eigendomsbehoud

1. Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, boeken, oefeningen enz., blijven eigendom van opdrachtnemer en zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.

M. Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Brielle, 6 april 2018